REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.e-destylatory.pl

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.e-destylatory.pl . Sprzedającym jest Renata Jakubowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „P.H.U.P” JAKUBOWSKI, siedziba: Wola Książęca 6, 63-220 Kotlin, NIP: 617-157-20-54 REGON: 302036381. Kontakt ze sprzedającym można uzyskać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00 Kontakt telefoniczny: 62 740 65 80, kontakt poprzez pocztę elektroniczną biuro@edestylatory.com . Niniejszy regulamin spełnia wszelkie wymogi nałożone obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisom ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisom ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Klienta jest złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego akceptacja.

§1  Definicje
§ 2 Zasady ogólne, warunki techniczne
§ 3 Rejestracja
§ 4 Towar, zamówienie, płatności
§ 5 Dostawa
§ 6 Rękojmia
§ 7 Odstąpienie od umowy
§ 8 Ochrona danych osobowych
§ 9 Zmiana regulaminu, postanowienia końcowe
Wzór Formularza Odstąpienia Od Umowy

§1  Definicje

1) Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie w jakim sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną  Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na zasadach określonych niniejszym regulaminem dokonuje zakupu w sklepie internetowym pod adresem www.e-destylatory.pl.

3) Konsument – klient będący osobą fizyczną, który dokonuje zakupu w sklepie internetowym w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;

4) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą zakupu towaru w związku z tą działalnością gospodarczą bądź zawodową;

5) Towar – produkt, który klient zakupuje w sklepie internetowym;

6) Dostawca – firma kurierska, która współpracuje ze Sprzedawcą w zakresie dostawy zamówionego towaru do klienta;

7) Konto klienta – indywidualnie utworzony dla każdego klienta panel, uruchamiany na jego rzecz przez Sprzedawcę po dokonaniu przez klienta rejestracji na portalu www.e-destylatory.pl.

8) Rejestracja – czynność faktyczna dokonana w sposób określony w Regulaminie, wymagana do korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcji sklepu internetowego;

9) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem na odległość za pomocą serwisu internetowego www.e-destylatory.pl

10) Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.e-destylatory.pl, za pośrednictwem którego na zasadach określonych niniejszym regulaminem Klient może zakupić towary;

11) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży;

12) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku włącznie;

§ 2 Zasady ogólne, warunki techniczne 

1) Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby korzystanie ze sklepu internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu korzystających z wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń i typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze sklepu internetowego to przeglądarka internetowa co najmniej Internet Explorer 11, Chrome 39, FireFox 34, Opera 26, Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „Cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona internetowa sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024 pikseli x 768 pikseli.

2) Sprzedawca stosuje mechanizm plików „Cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze strony internetowej sklepu zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie strony internetowej sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klienta ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient musi zaakceptować stosowanie mechanizmu plików „cookies” w celu poprawnego korzystania ze sklepu internetowego. Klient ma możliwość wyłączenia mechanizmu „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej sklepu.

3) W celu złożenia Zamówienia w sklepie internetowym konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

4) Sprzedawca czyni wszelkie starania i stosuje środki techniczne, które mają minimalizować zagrożenie pozyskania czy modyfikacji danych Klienta przez osoby nieuprawnione. Klienci winni stosować w szczególności programy antywirusowe celem ochrony w/w danych. Sprzedawca nigdy nie poprosi o podanie hasła do konta klienta.

5) Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez prawo, w szczególności treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich. 

§ 3 Rejestracja

1)  W celu utworzenia Konta klienta, klient zobowiązany jest dokonać darmowej rejestracji.

2) W celu rejestracji Klient wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej sklepu. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych oraz do przesłania wypełnionego formularza drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne hasło, którego nie powinien rozpowszechniać.

3) Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na podany przez siebie adres poczty mailowej potwierdzenie rejestracji przez Sprzedawcę. Z tym momencie dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta klienta. Klient ma możliwość dokonywania zmian danych na swoim koncie, z wyjątkiem ustanowionego loginu.  

§ 4 Towar, zamówienie, płatności

1) Towar, będący przedmiotem oferty sklepu internetowego jest nowy, oryginalnie zapakowany, wolny od wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest zarazem producentem towaru i to on ponosi odpowiedzialność za wprowadzenie go do obrotu.

2) Klient zobowiązany jest do użytkowania towaru zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z instrukcją obsługi dołączaną do zamówienia. Klient nie może wykorzystywać towaru wbrew obowiązującym przepisom prawa.

3) Podane przez Sprzedawcę ceny są cenami brutto, określonymi w polskich złotych.

4) Zamówienia składać można za pomocą strony internetowej sklepu  7 dni w tygodniu przez 24 h.

5) Zamówienie jest skuteczne w przypadku, gdy Klient prawidłowo wypełni formularz i prześle go do Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta nieprawdziwych bądź nierzetelnych informacji. W przypadku, gdy podane przez Klienta dane są niekompletne, Sprzedawca poczyni starania o skontaktowanie się z Klientem. W razie braku takiej możliwości zamówienie zostanie anulowane.

6) Zakup w sklepie internetowym odbywa się w ten sposób, że Klient wybiera towar z asortymentu sklepu i dodaje go do koszyka zamówień poprzez wciśnięcie polecenia „Dodaj do koszyka”. Następnie Klient wypełnia odpowiednie formularze, w szczególności logując się na swoje konto. Klient informowany jest o łącznej kwocie zamówienia wraz z kosztami dostawy.

7) Po złożeniu przez Klienta zamówienia, Sprzedawca przesyła na jego adres mailowy potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z jego specyfikacją.

8) Klient ma możliwość wyboru sposobu zapłaty za towar: płatność przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy, przelew z wykorzystaniem serwisu PayU bądź PayPal, a przy przesyłkach kurierskich dodatkowo za pobraniem.  

9) W przypadku wyboru płatności: przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy, Sprzedawca realizuje zamówienie po otrzymaniu wpłaty na swój rachunek bankowy. Przy płatności z wykorzystaniem serwisów PayU bądź PayPal, Sprzedawca realizuje zamówienie po otrzymaniu potwierdzenia przez w/w serwis o dokonanej wpłacie. W razie wyboru płatności „za pobraniem” Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie po jego otrzymaniu od Klienta.

10) W przypadku wyboru przez Klienta płatności na rachunek bankowy sprzedawcy bądź za pomocą serwisów PayU i PayPal, Sprzedawca wstrzymuje się z realizacją zamówienia do czasu otrzymania zapłaty bądź potwierdzenia z w/w serwisów o dokonaniu wpłaty przez Klienta. Jeśli Klient nie dokona płatności w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia, zamówienie jest anulowane, a umowa uznana jest za niezawartą.

11) Termin realizacji zamówienia wynosi 1-4 dni roboczych. 

§ 5 Dostawa

1) Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej z wyłączeniem Krajów Skandynawskich.

2) Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć zakupiony przez Klienta towar bez wad.

3) Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej informację o ilości dni roboczych niezbędnych na wykonanie dostawy towaru.

4) Termin dostawy i realizacji zamówienia wskazany na stronie internetowej sklepu liczony jest w dniach roboczych w rozumieniu  par. 1 pkt. 12 niniejszego regulaminu. 

5) Zamówione przez Klienta towary dostarczane są przez podmiot profesjonalny świadczący usługi dostarczania przesyłek kurierskich.

6) Zamówienie dostarczane jest na adres Klienta podany w formularzu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnego bądź niedokładnego adresu dostawy.

7) Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy tego rodzaju przesyłkach, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku bądź uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać spisania odpowiedniego protokołu.

8) Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta do zamówionego towaru załącza paragon bądź fakturę VAT.

9) Klient jest zobowiązany do odbioru przesyłki od Dostawcy.

§ 6 Rękojmia

1) Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego towaru.

2) W zakresie odpowiedzialności Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej zastosowanie znajdą odpowiednie przepisu ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy o prawach konsumenta.

3) Klient zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić wadę zakupionego towaru. Zgłoszenie reklamacji powinno mieć formę pisemną.

4) Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji towaru.

§ 7 Odstąpienie od umowy

1) Konsument ma prawo w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy – bez konieczności podania przyczyny. Dla skutecznego odstąpienia od umowy wystarczy przesłanie bądź dostarczenie osobiście na adres Sprzedawcy pisemnego oświadczenia, którego wzór stanowi integralną część niniejszego regulaminu. Bieg terminu na odstąpienie od umowy zaczyna się od momentu przejęcia zakupionego towaru w posiadanie przez Konsumenta (doręczenie mu przesyłki).

2) W przypadku złożenia skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy umowa zostaje uznana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek dokonać na rzecz Sprzedawcy zwrotu zakupionego towaru, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu wszelkich należności wpłaconych przez Konsumenta, (bez kosztów przesyłki towaru). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy na rzecz Konsumenta do czasu dokonania zawrotu zakupionego towaru bądź do czasu przedstawienia przez Konsumenta dowodu jego wysłania.

3) Jeśli Konsument korzystający z prawa odstąpienia od umowy, Towar musi dotrzeć w stanie nienaruszonym bez oznak eksploatacji,  w przeciwnym wypadku zostanie obciążony kosztami wynikającymi z przywrócenia go do stanu z przed eksploatacją. 

4) Sprzedawca zwróci Konsumentami koszty zakupu towaru w ten sam sposób, w jaki Konsument dokonał zapłaty, chyba że Konsument wyraźnie wskaże sposób zwrotu pieniędzy. 

§ 8 Ochrona danych osobowych

1) Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.

2) Dane osobowe podawane są przez Klientów dobrowolnie i są wykorzystywane tylko w celu zawarcia umowy sprzedaży. Klienci mają prawo dostępu do swoich danych osobowych i mogą w każdym czasie dokonywać zmian w ich treści. Weryfikacji bądź zmiany danych osobowych można dokonywać poprzez zgłoszenie pisemne wysłane na adres : biuro@edestylatory.com

3) W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Grunwaldzka 182 oraz PayPal (Europe) S.àr.l. & Cie, S.C.A. właścicielowi serwisu PayPal, spółka z siedzibą w Luksemburgu.

4) Politykę prywatności regulują odrębne dokumenty.

§ 9 Zmiana regulaminu, postanowienia końcowe

1) Sprzedawca zobowiązuje się powiadomić Klienta zarejestrowanego w serwisie o każdorazowej zmianie niniejszego regulaminu.

2) Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

3) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy ustawy Kodeks cywilny, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o  świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4) Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będą rozpatrywać miejscowo i rzeczowo właściwe sądy powszechne.

5) Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2019r.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)